nie pamiętasz hasła?
temperatura 3 °C
wilgotność 60%
Dziś są imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

1. Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie (portalu) internetowym funkcjonującym pod internetowym adresem (domeną) www.naszeopoczno.pl, zwanym dalej NaszeOpoczno.pl a także zasady korzystania z tych usług, ochrony danych osobowych użytkowników,  którzy nie są podmiotami gospodarczymi.

 

2. NaszeOpoczno.pl - Codzienna Gazeta Internetowa. Jego wydawcą jest osoba prywatna.

 

3. Korzystania z portalu Naszeopoczno.pl jest korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną zdefiniowanym w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy NaszTomaszow.pl a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu, po dokonaniu rejestracji konta, której potwierdzenie jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

 

4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Naszeopoczno.pl mają wszystkie osoby posiadające możliwość połączenia z publiczną siecią Internet

 

5. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Naszeopoczno.pl i rejestracją konta są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją jego warunków.

 

6. Regulamin udostępniony jest na stronach internetowych Naszeopoczno.pl

 

7. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

 

§ 2 Definicje

 

1. Wydawca NaszTomaszow.pl (w skrócie Naszeopoczno.pl) - właściel serwisu zapewniający dostęp do nieodpłatnych usług serwisu NaszTomaszow.pl. 

 

2. Usługodawca - Firma Handlowa "Adrian" spółka jawna Ewa i Wacława Strzępek z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ul. Slowackiego 1 - podmiot zapewniający obsługę usług i charakterze odpłatnym w serwisie Naszeopoczno.pl. w tym publikację reklam, ogłoszeń i innych treści o charakterze komercyjnym.  

 

3. Użytkownik- usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez NaszTomaszow.pl

 

4. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Naszeopoczno.pl na rzecz Użytkowników na mocy niniejszego Regulaminu.

 

§ 3 Zakres Usług

 

1. Usługami Naszeopoczno.pl są:

 

1) możliwość odczytywania treści publikowanych na stronach Serwisu.

2) możliwość dodawania komentarzy pod wybranymi przez Użytkownika materiałami prasowymi.

3) możliwość samodzielnego publikowania własnych ogłoszeń niekomercyjnych i komercyjnych przez Użytkownika za pomocą specjalnie w tym celu udostępnionego panelu administracyjnego.

4) możliwość samodzielnej publikacji materiałów prasowych o charakterze niekomercyjnym tzw. „dziennikarstwo obywatelskie”

5) możliwość samodzielnego dodawania informacji o organizowanych przez Użytkownika imprezach. 

6) możliwość udziału w sondach i konkursach organizowanych przez NaszTomaszow.pl

7) możliwość samodzielnej publikacji graficznych jednostek reklamowych. 

 

2. Naszeopoczno.pl każdorazowo określa, które rodzaje usług wymagają logowania oraz podania  danych osobowych w postaci unikalnego Nicku oraz adresu e-mail.

 

3. Naszeopoczno.pl uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania o tym fakcie Użytkowników, z  zachowaniem praw Użytkowników oraz partnerów handlowych, którzy wnieśli opłatę za świadczone usługi

 

§ 4 Warunki techniczne

 

1. W celu prawidłowego korzystania z usług Użytkownik powinien posiadać:

1) urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet;

2) zainstalowaną przeglądarkę treści internetowych Mozzilla, Internet Explorer, Opera lub Google Chrome lub inną, zgodną z wymienionymi.

 

2. Niektóre  aplikacji portalu NaszTomaszow.pl może mogą wymagać instalacji oprogramowania typu Java, Java Script, wtyczki Flash Player a także akceptacji plików Cookiem

 

§ 5 Zawarcie umowy świadczenia Usług

 

Zawarcie umowy świadczenia Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności na stronach Naszeopoczno.pl przez Użytkownika, polegającej w szczególności na kliknięciu mającym na celu otwarcie jakiejkolwiek podstrony portalu dla zapoznania się z jakąkolwiek opublikowaną informacją w tym, w celu wysłania przez Użytkownika  komentarza do określonego materiału. Zawarciem umowy i potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem jest także rejestracja konta Użytkownika.

 

§ 6 Prawa i obowiązki stron

 

1. Naszeopoczno.pl zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

 

2. Naszeopoczno.pl dołoży wszelkich starań, żeby witryna internetowa funkcjonowała w bez zakłóceń, zastrzegając, że w funkcjonowaniu mogą wystąpić przerwy mające na celu aktualizację oprogramowania, danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.

 

3. Naszeopoczno.pl nie informuje o planowanych przerwach technicznych.

 

4. Naszeopoczno.pl dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług łącznie nie wyniosły więcej niż 120 godzin w każdym miesiącu kalendarzowym.

 

5. Użytkownicy serwisu Naszeopoczno.pl obowiązani są postępować zgodnie z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem, zasadami i normami współżycia społecznego.

 

6. Naszeopoczno.pl zakazuje pobierania zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w części.

 

7. Wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (grafiki, artykuły, zdjęcia i filmy) są objęte ochroną ujętą w odpowiednich aktach prawnych dotyczących własności intelektualnej oraz praw autorskich. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach usług oferowanych przez Naszeopoczno.pl. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

8. Przesyłając lub samodzielnie publikując materiały prasowe lub fotografie i inne dane, Użytkownik oświadcza, że są one jego autorstwa oraz, że wyraża zgodę na ich publikację na stronach należących do Naszeopoczno.pl, zrzekając się na jej rzecz praw autorskich.

 

§ 7 Zasady zamieszczania komentarzy i innych wpisów na stronach Naszeopoczno.pl

 

1. Wpisy dokonywane przez Użytkowników muszą być zgodne z warunkami określonymi w § 6 pkt 5. Nieodpowiadające tym warunkom lub naruszające prawa osób trzecich będą natychmiast usuwane.

 

2. Wpisy zaakceptowane przez administratora oraz odrzucone przez niego przechowywane są przez Naszeopoczno.pl na serwerach  do chwili, kiedy znajdować się będą na nich komentowane treści.

 

3. NaszTomaszow.pl poza wpisami Użytkowników przechowuje także unikatowe numery IP, spod których wpisy zostały dokonywane. Numery te nie są widoczne dla innych użytkowników Naszeopoczno.pl

 

4. W przypadku dokonywania wpisów, których cechy świadczyć mogą o tym, że   stanowią one utwór, o jakim mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  Użytkownik udziela Wydawcy Naszeopoczno.pl licencji na korzystanie z tego utworu:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz za pomocą techniki cyfrowej;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania  w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

5. Użytkownik zezwala na modyfikowanie dokonanego przez siebie Wpisu lub przesłanego za pomocą poczty elektronicznej materiału, w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, włączanie do Wpisu treści pochodzących od Wydawcy Naszeopoczno.pl lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Usługobiorcy.

 

6. Niedopuszczalne jest publikowanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.

 

7. Ponadto Naszeopoczno.pl nie dopuszcza samodzielnej publikacji wpisów zawierających:

1) wulgaryzmy,

2) treści o charakterze reklamowym,

3) reklamy ukrytej,

4) odesłań do innych stron internetowych, szczególnie o charakterze reklamowym,

5) komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych, nie będących własnością Użytkownika

6) treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich,

7) treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym polityków i osób publicznych.

 

8. Wpisy każdy z Użytkowników Naszeopoczno.pl zamieszcza na własną odpowiedzialność.

 

9. Osoby, które posiadają informację, że treści zamieszczone przez Użytkownika są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, może i powinien poinformować o tym fakcie Naszeopoczno.pl przesyłają treść oraz adres URL na e-mail biuro@naszeopoczno.pl 

 

10. Powyższego zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza widniejącego obok każdego wpisu ("zgloś")

 

11. Naszeopoczno.pl  nie ma obowiązku monitorowania treści wszystkich Wpisów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie. Serwis zobowiązany jest natomiast zgodnie z  ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.) usunąć zgłaszane przez użytkoników wpisy zawierające treści bezprawne.

 

§ 8 Zasady odpowiedzialności

 

1. Naszeopoczno.pl zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

 

2. Naszeopoczno.pl nie ponosi odpowiedzialności za Wpisy zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, w szczególności co do treści publikowanych ogłoszeń, oraz informacji o organizowanych imprezach

 

3. Naszeopoczno.pl zastrzega, że świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu Usługi mają charakter wyłącznie informacyjny i żaden sposób nie mogą być uznane za narzędzia wspomagające proces podejmowanych decyzji.

 

4.Naszeopoczno.pl nie ponosi odpowiedzialności:

1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;

2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to jego winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;

3) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkonika danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;

4) za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

 

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż www.nasztomaszow.pl, do których linki zawarto w Serwisie.

 

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych

 

1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Wydawca Naszeopoczno.pl jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

 

2. W przypadku uzyskania przez Naszeopoczno.pl wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, wydawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

 

3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

1) nazwisko, imiona, pseudonim Usługobiorcy,

2) adres poczty elektronicznej.

 

4. Udostępniając formularz przeznaczony do skorzystania z niektórych Usług Wydawca Naszeopoczno.pl określa dane osobowe Użytkowników, których podanie jest niezbędne w celu rejestracji a więc zawarcia umowy świadczenia Usług, o których mowa w § 2 pkt 3 Regulaminu . Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością zarejestrowania konta Użytkownika a co za tym idzie niemożliwości świadczenia tych usług przez Naszeopoczno.pl

 

5. W zależności od dobrowolnie udzielonej zgody, użytkownikom mogą być przesyłane informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), w tym dotyczących towarów lub usług podmiotów trzecich współpracujących z administratorem danych. W przypadku przesyłania informacji związanych z serwisem NaszTomaszów.pl (np. zmiany, wewnętrzne, promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) nie jest wymagane uzyskanie zgody od użytkowników.

 

6. Wydawca Naszeopoczno.plmoże przetwarzać również  dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usług (dane eksploatacyjne):

 

1) oznaczenia identyfikujące nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług

4) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

 

7. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest wydawca dziennika Naszeopoczno.pl - Codzienna Gazeta Internetowa.

 

8. Administrator danych dba o ich bezpieczeństwo. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane są odpowiednio zabezpieczone i zaszyfrowane i dostępne tylko redakcji.

 

9. Wydawca NaszTomaszow.pl nie udostępnia danych osobowych i adresów e-mail swoich użytkowników żadnym podmiotom gospodarczym czy firmom w celu osiągania korzyści materialnych czy też dalszego przetwarzania.

 

10. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych. Użytkownik realizuje powyższe prawo przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Wydawcy Naszeopoczno.pl biuro@naszeopoczno.pl. Użytkownik  obowiązany jest podać nazwę, pod jaką został zarejestrowany oraz podać linka do treści, które zamieścił w Serwisie.

 

11. Wydawca Naszeopoczno.pl może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

 

12. Naszeopoczno.pl  używa plików „cookies" kiedy użytkownik odwiedza stronę Naszeopoczno.pll. Pliki   używane w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik pozostaje anonimowy). „Cookies" dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Naszeopoczno.pl.   Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies", (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Serwisu Naszeopoczno.pl

 

 § 10 Postępowanie reklamacyjne

 

1. Reklamacje Usług Użytkownicy mogą składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Wydawcy NaszTomaszow.pl  lub za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@naszeopoczno.pl

 

2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy składającego reklamację oraz dane rejestracyjne zarejestrowanego Użytkownika, jeśli reklamacja dotyczy korzystania z usług.

 

3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego

 

4. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym lub mailu zawierającym reklamację.

 

§ 11 Rozwiązanie umowy

 

1. Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

 

2. Użytkownik w każdej chwili może zażądać usunięcia swojego konta oraz danych osobowych w serwisie Naszeopoczno.pl. W tym celu należy przesłać pisemne żądanie na adres biuro@naszeopoczno.pl

 

3. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy (rejestracji konta użytkownika). W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 

1. Wydawca Naszeopoczno.pl ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.

 

2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia d Użytkownik może kierować na adres poczty elektronicznejbiuro@naszeopoczno.pl

 

3. Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2006 roku

^ do góry