nie pamiętasz hasła?
temperatura 3 °C
wilgotność 60%
Dziś są imieniny: Cezarego, Wiktora, Konstancjusza
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Tylko dla wytrwałych

dodano: 2011-07-02 14:12:59, ostatnia aktualizacja: 2011-07-03 13:10:05
autor: Joachim Deka

30 czerwca, w ostatni czwartek miesiąca obradowali opoczyńscy Radni Miejscy. IX Sesja Rady rozpoczęła się planowo czyli o godz. 9:00 i tym razem miała miejsce w Miejskim Domu Kultury, stało się tak gdyż było wiele spraw do omówienia i zaproszonych musiało zostać wielu gości takich jak prezesi spółek gminnych, dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych Urzędowi Gminy oraz przedstawiciele Sądu i Prokuratury Rejonowej, Komendy Powiatowej Policji, a także dyrektorzy szkół i przedszkoli i inni. Zostali oni zaproszeni ponieważ w porządku obrad przewidziane było przyjęcie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności tych instytucji.

Najpierw przyjęto protokoły z obrad Nr VI, Nr VII, Nr VIII sesji VI kadencji.  Następnie Burmistrz Jan Wieruszewski odczytał sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej, ożywioną dyskusję w tym temacie wywołał punkt w sprawozdaniu dotyczący umorzenia długów  Wspólnocie Gruntowej "Błonia Opoczyńskie" w kwocie 13 tys 717 zł wraz z odsetkami. Burmistrz Wieruszewski wyjaśnił wszystkim że decyzję o umorzeniu podjęto w wyniku poniesionych przez wspolnotę strat spowodowanych podtopieniem, a za kwote umorzonego podatku wspólnota kupiła kontenery pod szatnie dla piłkarzy.

 

Dyskusja nastąpiła również podczas omawiania sprawy nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiacej własność Wspólnoty Gruntowej wsi Różanna z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej. Można powiedzieć że dyskutantów pogodził Radny Rafał Kądziela, który wyraził pogląd że gdyby takie inwestycje jak ta od początku były realizowane prawidłowo, po prostu nie trzeba by ich teraz poprawiać.

 

Ciekawą rzeczą było to że akurat w tym punkcie obrad pojawiła się również kwestia spółki Tanie Ciepło Opoczno.

Radny Wiesław Wołkiewicz zgłosił wniosek o rozpatrzenie sprawy "taniego ciepła" w tym właśnie momencie ponieważ jak stwierdził kwestia jest ważna i jeżeli pozostawi się ją do rozpatrzenia w punkcie obrad wolne  wnioski, który to punkt w porządku obrad jest na końcu, to biorąc pod uwagę że sejsa Rady może potrwac dość długo, wszyscy zapewne będą już zmęczenie i nie będą mieli chęci o tym rozmawiać. Wniosek został przegłosowany i przystąpiono do dyskusji.

 

Najpierw sprawę zreferowała Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Opocznie Pani Anna Zięba, mówiąc że spółka Tanie Ciepło zwróciła się do ZGM Opoczno z prośbą o możliwość podpisania umów przedwstępnych na dostawę ciepła do wspólnot mieszkaniowych. Prezes ZGM stwierdziła że takich umów z firmą nie podpisze, ponieważ jest to decyzja zarządów poszczególnych wspólnot, więc firma Tanie Ciepło poprosiła o zorganizowanie spotkań ze wspólnotami i takowe spotkania są organizowane.

 

Radni Wiesław Wołkiewicz oraz Andrzej Rożenek stwierdzli że nie mają zaufania do spółki Tanie Ciepło Opoczno, chociażby ze względu na jej kapitał założycielski wynoszący 5 tys. zł. Te obawy w pewnym stopniu potwierdził Radny Janusz Klimek mówiąc o tym że należy sprawdzić czy ta spółka spełnia kryteria wysokosprawnej kogeneracji tzn. czy będzie wykorzystywać całe produkowane ciepło przez okrągły rok. Latem ciepło nie jest dostarczane do domowych kaloryferów a tylko do ogrzania ciepłej wody  płynącej z kranu i jeżeli spółka Tanie Ciepło Opoczno zamierza zimą ogrzewać kaloryfery i ciepłą wode w kranie, natomiast latem tylko ciepłą wodę dostarczaną do kranów w domach mieszkańców Opoczna to nie spełni kryterów wysokosprawnej kogeneracji i nie dostanie żadnych pieniędzy z unijnego funduszu Marguerite, m. in. za pomocą którego zamierza sfinansować budowę opoczyńskiej elektrociepłowni (patrz artykuł Prezes spółki Tanie Ciepło - odpowiada)

Radny Klimek dodał jednak że Rada miejska nie powinna zajmować się tą sprawą  gdyż spółka Tanie Ciepło jest formą prywatną i jeżeli będzie chciała wybudowac sobie zakład w Opocznie to sobie kupi grunt i taki zakład wybuduje, a podpisywanie z Nią ewentualnych umów leży w gestii wspólnot mieszkaniowych i Radzie Miasta nic do tego.

 

Padło również kilka gorzkich słów w stronę opoczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na temat niewykorzystywania przez Spółdzielnię żadnych środków unijnych. Następnie przystąpiono do rozpatrywania kolejnego punktu w porządku obrad i omówiono zagadnienie bezpieczeństwa w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich, na podstawie przedstawionych materiałów przez Komendę Powiatową Policji, Sąd Rejonowy w Opocznie, Prokuraturę Rejonową oraz Straż Miejską.

Kolejna omówioną na sesji kwestią były założenia organizacyjne dla funkcjonowania oświaty w gminie w roku szkolnym 2011/12, a także funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomoc społeczna - możliwości i potrzeby. Dziewiątym w kolejności punktem obrad były Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2010. Po wypowiedziach Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Andrzeja Kopani, Prezes ZGM Anny Zięby oraz Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Jacka Pacana, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski ogłosił 20 minutową przerwę.

 

Po przerwie rozpatrzono ocenę wykonanie budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym gminy Opoczno za rok 2010. wzystkie komisje tzn. Komisja Zdrowia, Opieki  Społecznej, Oświaty i Kultury, Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestregania Prawa, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług, Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu oraz Komisja do spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej rozpatrzyły pozytywnie tę ocenę. Rozpatrywano wykonanie budżetu przez Miejski Dom Kultury, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Opocznie, Muzeum Regionalne a także Pływalnię Opoczyńska Fala.

 

Jednym z najważniejszych tego dnia wydarzeń było uchwalenie absolutorium dla Burmistrza Opoczna z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010r (za udzieleniem burmistrzowi absolutorium głosowało 18 radnych. przeciwko głosowało jedna osoba, dwie wstrzymały się od głosu). Podjęto równiez uchwały w sprawach :

  • nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie.
  • przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
  • ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (będzie to kwota 100 zł)
  • wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w m. Opocznie obr. 21 przy ul. Zielonej (Al. Dąbrówki) na rzecz Skarbu Państwa - darowizny nieruchomości dokonuje się pod budowę nowej siedziby komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

 

Później przystąpiono do długiego i żmudnego procedowania nad uchwałami w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania a także w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna. W tych dwu zagadnieniach dużo uzasadnionych pytań i wątpliwości miał Radny Jerzy Wijata. Można powiedzieć że uchwały te w takim brzmieniu w jakim zostały przedstawione radnym na sesji były po prostu źle przygotowane. Ostatecznie ustalono maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości 3 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jedym dzieckiem. Wynagrodzenie to ulegnie podwyższeniu o 50% w przypadku objęcia opieka dziecka niepełnosprawnego, jak również takiego które nie ukończyło pierwszego roku życia oraz dziecka wymagającego specjalnej opieki. Uchwała była kontrowersyjna i przeszła stosunkiem głosów 9 za, 6 przeciw i 1 wstrzymujący się od głosu.

W sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie zadecydowano że opłata za tenże pobyt będzie wynosić 3 zł 65 gr za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki i tak jak w przypadku porzedniej uchwały ulega ona zwiększeniu o 50 % w przypadku dziecka niepełnosprawnego, takiego które nie ukończyło pierwszego roku życia a także dziecka wymagającego specjalnej opieki. Ustalono również że maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna może wynosić do 7 zł dziennie. Opłaty te wnosi się na rzecz Gminy Opoczno, nie trzeba ich uiszczać w przypadku nieobecności dziecka w miejscu sprawowania opieki.

 

Na koniec uchwalono jeszcze kosmetyczne zmiany w budżecie Gminy Opoczno na rok 2011. W punkcie zapytania i wolne wnioski Sekretarz Miasta Kazimierz Kożuchowski poruszył sprawę rzekomego przeniesienia Prokuratury Rejonowej do Tomaszowa Mazowieckiego, zdecydowano że w tej sprawie zostanie wystosowany apel do Prokuratora Generalnego aby pomógł w pozostawieniu Prokuratury w Opocznie.

Dziewiąta Sesja Rady Miasta Opoczna była długa i dla wielu męcząca. Przewodniczący Zdzisław Wojciechowski, kilka razy musiał dyscyplinować i przestrzegać radnych przed zbytnim rozluźnieniem atmosfery. Na szczęście tym razem obyło się bez zbyt wielu wzajemnych oskarżeń, obrady przebiegły sprawnie, a dyskusje były merytoryczne.

 


Możliwość komentowania wygasła

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
szukaj w artykułach
zobacz również
^ do góry